Ngày 27/10/1990 Thành lập Ban Vận động thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Ngày 10/07/1991 Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ra Quyết định số 559/TC-LHH công nhận và cho phép Ban vận động hoạt động, gửi công văn lên Hội đồng Bộ trưởng, Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ, đề nghị cho thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Ngày 14/11/1991 Hội động Bộ trưởng ra Quyết định số 375/CT cho phép thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Ngày 10/01/1992 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I – Đại hội thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ngày 21/02/1992 Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ra Quyết định số 88/TCCP Công nhận bản Điều lệ Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Ngày 25/04/1997 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội
Ngày 18/12/1997 Hội nghị khoa học toàn quốc đánh giá thực trạng và kiến nghị phương hướng phát triển ngành lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam
Ngày 30/05/1998 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam (thành viên Hội KHKT Nhiệt Việt Nam)
Ngày 12/04/2002 Hội nghị Khoa học toàn quốc ngành Nhiệt lần thứ I nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Ngày 13/04/2002 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày 02/06/2007 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày …/04/2012 Hội nghị Khoa học toàn quốc ngành Nhiệt lần thứ II nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam
Ngày 21/04/2012 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
Ngày 28/04/2012 Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.