Nghị quyết hội nghị BCH TW Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam khóa V lần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHKT NHIỆT VIỆT NAM KHÓA V LẦN 2

 

Ngày 18/5/2013, tại Văn phòng Trung ương Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã tiến hành kỳ họp lần 2 của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V và thống nhất nghị quyết như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Thường vụ Trung ương Hội.

Điều 2. Về nhân sự: Hội nghị BCH TW khóa V lần 2 phê duyệt việc bầu và thay đổi các chức danh lãnh đạo của Hội như sau:

1. Bầu PGS. TS Phạm Hoàng Lương làm Phó Chủ tịch Hội.

2. KS Tạ Văn Hường đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội, thôi nhiệm vụ Tổng Thư ký Hội

3. Bầu TS. Nguyễn Đức Thảo làm Tổng Thư ký Hội

4. Bầu KS Lê Hòa Thắng, phó Ban Điện thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Ủy viên BCH TW Hội.

Điều 3. Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo việc triển khai các nội dung công tác trung tâm của Hội, đã được BCH TW Hội thảo luận, góp ý và được nêu trong thông báo Hội nghị BCH TW lần 2.

Điều 4. Tổ chức BCH TW Hội ở miền Nam và miền Trung cần tổ chức Hội nghị các Ủy viên BCH TW Hội ở miền Nam và miền Trung để thông báo, triển khai các công tác theo nghị quyết của Hội nghị BCH TW Hội lần 2 và các công tác khác liên quan thuộc miền.

Các Chi hội cần xúc tiến Đại Hội toàn thể chi hội khi đã đến kỳ hạn, gửi kế hoạch Đại hội Chi hội về Văn phòng Trung Ương Hội để phối kết hợp.

Hội nghị kêu gọi toàn thể Hội viên tích cực tham gia công tác Hội, có hiều đóng góp cho Hội, đưa Hội ta ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp hữu ích cho đất nước.

 

TM BCH TW Hội Khóa V

Chủ tịch

PGS. TS Trương Duy Nghĩa