Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II (25/04/1997)