Tin Hội Nhiệt

THÔNG BÁO CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA V - LẦN 2

HỘI KHOA HỌC KĨ THUẬT NHIỆT VIỆT NAM

 

 Ngày 18/5/2013, tại Văn phòng Trung ương Hội đã tiến hành kỳ họp lần 2 của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V với các nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo kết quả công tác Hội một năm qua (từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V, 28/4/2012 đến nay).
- Về công tác nhân sự của BCH TW Hội.
- Về một số công tác trung tâm của Hội trong thời gian tới.

Hội nghị do PGS. TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội chủ trì.

1. Hội nghị đã nghe KS Mai Công Mừng, Phó Tổng Thư ký Hội đọc Báo cáo kết quả công tác của Hội một năm qua, phương hướng công tác trong năm tới (Toàn văn Báo cáo đăng trong số tạp chí này).

2. Về công tác nhân sự BCH TW khóa V, Hội nghị đã nhất trí:

Để KS. Tạ Văn Hường, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký được thôi nhiệm vụ Tổng Thư ký, do sức khỏe.

Bầu TS. Nguyễn Đức Thảo làm Tổng Thư ký BCH TW Hội.

Bầu PGS. TS Phạm Hoàng Lương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội làm Phó Chủ tịch BCH TW Hội.

3. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận và đóng góp ý kiến về các mặt khai công tác Hội, trong đó nhấn mạnh các nội dung công tác chính sau, cần được tập trung triển khai:

a. Công tác nghiên cứu khoa học, với chức năng là một hội khoa học kỹ thuật nên việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cần được coi là một công tác trung tâm của Hội. Hội cần chủ động tập hợp các cán bộ khoa học kỹ thuật (đương nhiệm và đang nghỉ hưu, có kiến thức, kinh nghiệm và còn sức khỏe) tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực về khoa học kỹ thuật và kinh tế đối với đất nước.

Trước mắt Hội cần chuẩn bị thật tốt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu việc đốt than trộn giữa các loại than khó cháy và dễ cháy để nâng cao hiệu suất đốt tại các lò hơi của nhà máy nhiệt điện, chuẩn bị cho việc xây dựng đề tài về các giải pháp, sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than.

b. Công tác xây dựng tiêu chuẩn. Các lĩnh vực chuyên môn thuộc Hội, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực về lò hơi, bình áp lực, về khí đốt và chai chứa khí, về các phạm trù kỹ thuật của nhà máy nhiệt điện còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật chưa được tiêu chuẩn hóa, Hội cần đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, đẩy mạnh việc huy động anh em trong ngành tham gia xây dựng các dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

c. Đẩy mạnh việc khuếch trương vai trò, chức năng của Hội ra xã hội, trước mắt cần:

- Duy trì và tăng cường nội dung cho trang Website của Hội,
- Giới thiệu dần lý lịch hội viên trong đó nhấn mạnh trình độ và kinh nghiệm chuyên môn, các thành tựu về khoa học kỹ thuật, địa chỉ liên lạc của Hội viên được giới thiệu trên Website của Hội,
- Các bài báo trên tạp chí Năng lượng Nhiệt của Hội, cần có chức vụ, địa chỉ liên lạc của tác giả

d. Hội nghị khoa học ngành nên tổ chứ 5 năm 1 lần cùng với các kỳ đại hội nhiệm kỳ của Hội. Các Ủy viên BCH TW Hội cho rằng 10 năm mới tổ chức 1 lần thì quá lâu và mất tính thời sự. Vả lại các kết quả nghiên cứu của ngành là rất lớn, cần sớm được công bố.

e. Chức năng tư vấn là một trog những chức năng chính của một hội nghề nghiệp. Hội cần đẩy mạnh công tác tư vấn về những vấn đề lớn của ngành như vấn đề nội địa hóa các thiết bị của nhà máy nhiệt điện đốt than, về xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, về quản lý an toàn cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc ngành,….

f. Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động cho các Chi hội để sao cho hoạt động của Chi hội là thiết thực, hữu ích và gắn kết hội viên.

Kết thúc, Hội nghị đã thông qua nghị quyết cuộc họp BCH TW Hội lần 2 khóa V và kêu gọi toàn thể hội viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tích cực tham gia công tác Hội, đưa Hội Nhiệt Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc.