::Hội nghị lần 2 BCHTƯ khóa I tại Đà Nẵng, 14/4/1993, KS. Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị ::Hội nghị lần 2 BCH TƯ khóa I tại Đà Nẵng, 14/4/1993, Các ủy viên tham dự hội nghị ::Hội nghị lần 2 BCH TƯ khóa I tại Đà Nẵng, 14/4/1993, Các ủy viên tham dự hội nghị ::Hội nghị lần 3 BCHTƯ khóa I tại Bộ Công nghiệp,12/01/1994, Từ trái sang: KS. Nguyễn Minh Thông Chủ tịch Hội, PGS. TS. Hồ Uy Liêm - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH& ::Hội nghị lần 3 BCHTƯ khóa I, tại Bộ Công Thương, 12/01/1994 ::Hội nghị lần 3 BCHTƯ khóa I, tại Bộ Công Thương, 12/01/1994 ::Hội nghị các ủy viên BCH TƯ khóa I ở TP. Hồ Chí Minh, 21/11/1996 ::Hội nghị các ủy viên BCH TƯ khóa I ở TP. Hồ Chí Minh, 21/11/1996 ::Hội nghị lần 2 BCHTƯ khóa II tại Nhà máy Bia Hà Nội, 30/5/1998 ::Hội nghị lần 2 BCHTƯ khóa II tại Nhà máy Bia Hà Nội, 30/5/1998 ::Hội nghị lần 2 Ban Thường vụ khóa II tại Bộ Công nghiệp, 04/10/1997 ::Hội nghị lần 2 Ban Thường vụ khóa II tại Bộ Công nghiệp, 04/10/1997 ::Hội nghị lần 3 Ban Thường vụ khóa II tại Bộ Công nghiệp, 29/5/1998 ::Hội nghị lần 3 Ban Thường vụ khóa II tại Bộ Công nghiệp, 29/5/1998 ::Hội nghị lần 5 Ban Thường vụ khóa II tại Ban Đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp, 16/3/2001 ::Hội nghị lần 5 Ban Thường vụ khóa II tại Ban Đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp, 16/3/2001