::KS. Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch Hội, Khai mạc Đại hội ::Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội KS. Lưu Vũ Bờn, Phó ban kiểm tra, đọc Báo cáo kiểm tra ::Các vị khách mời và các đại biểu ::Các vị khách mời và các đại biểu ::Các ủy viên Ban Thường vụ