BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
---&---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---***---

SỐ: 88/TCCP

 

Hà Nội ngày 21 tháng 2 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ


Về việc công nhận bản Điều lệ
của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam


BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ


Căn cứ Quyết định số 135 - HĐBT ngày 7/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy của Ban Tổ chức cán bộ chính phủ;
Xét đề nghị của ông Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Công nhận bản Điều lệ của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua ngày 10/01/1992 là phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng.


Điều 2: Ông Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

K/T. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký. Tô Tử Hạ