HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
---&---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---***---

Số: 375/CT

 

Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG


Về việc cho phép thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG


Căn cứ chỉ thị số 01-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về quản lý tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng;


Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam và ý kiến của Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,

 

QUYẾT ĐỊNH


Cho phép thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam (gọi tắt là Hội Nhiệt Việt Nam)
Hội Nhiệt Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động

 

 

 

  KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký: Nguyễn Khánh